Адреси магазинів, в яких діє акція

магазинів

Офіційні правила Акції ТМ «ЗОЛОТИЙ ВІК»

«Даруємо 30 унікальних кулонів»

(надалі – Правила)

 

  1. Загальні положення

1.1. Офіційні правила (далі по тексту — Правила) акції «Даруємо 30 унікальних кулонів» (далі у тексті – Акція) визначають порядок проведення та умови участі у вказаній Акції.

1.2. Період проведення Акції: з 10.08.2021 року - по 24.08.2021 року включно (далі у тексті — Період акції), це період протягом якого можна стати Учасником Акції.

        Дата проведення розіграшу – 25.08.2021 року.

1.3. Метою проведення Акції є формування споживчого інтересу та попиту до мережі магазинів ТМ «ЗОЛОТИЙ ВІК».

1.4. Терміни та їх визначення:

Учасник (Учасники) –  фізичні особи – громадяни України, яким на момент проведення Акції вже виповнилось 18 років та які повністю погоджуються та виконали умови цих Правил.

Партнер (Партнери) –  фізичні особи-підприємці, які приєдналися до Акції та реалізовують її умови безпосередньо у своїх торгових точках – магазинах, що здійснюють реалізацію ювелірних виробив (ювелірних магазинах) під ТМ «ЗОЛОТИЙ ВІК».

Акція – маркетинговий захід, що спрямований на стимулювання продажу та просування на ринку товарів, що продаються в магазинах, які працюють під ТМ «ЗОЛОТИЙ ВІК». Акція має на меті, сприяння продажу товарів та організована за рахунок Організатора та Партнерів акції.

Правила або Умови - ці правила проведення Акції, а також будь-які зміни та доповнення до них та будь-які документи, згоди, зобов’язання що є обов’язковими до підписання з метою участі у Акції, які визначають порядок проведення та умови участі в Акції.

Заохочення – ювелірний виріб – срібний кулон, у загальній кількості – 30 шт. Заохочення надається Учаснику Акції на умовах цих Правил.

 

 

  1. Організатор та Партнери Акції.

2.1. Організатором Акції є Товариство з обмеженою відповідальністю «Торговельний Дім «Золотий Вік» (далі – «Організатор»). Місцезнаходження Організатора: 69019, м. Запоріжжя, вул. Рекордна, 26Г, ЄДРПОУ: 43914620.

2.2. Партнери Акції. Адреси магазинів Партнерів Акції, в яких діють її умови, можна дізнатись у координатора акції за телефоном гарячої лінії 0 800 75 92 29, з понеділка по п’ятницю з 09 год. 00 хв. по 10 год. 00 хв., з суботи по неділю з 10 год. 00 хв. по 18 год. 00 хв.  (дзвінки з телефонів українських мобільних операторів на території України  безкоштовні).

 

3. Учасники Акції

3.1. Учасником Акції може бути будь-який громадянин України, якому на момент проведення Акції вже виповнилось 18 років та який ретельно виконав всі дії, необхідні для участі в Акції, зазначені в цих Правилах (надалі – Учасник або Учасники).

3.2. Учасниками не визнаються і не мають права брати участь в Акції:

- працівники та представники Організатора Акції, Партнерів Акції та будь-яких інших компаній, які беруть участь в підготовці та проведенні Акції;

- чоловік або дружина особи, що належать до переліку, вказаного в першому абзаці п.3.2 цих Правил, а також його найближчі родичі (дитина, брат, сестра, батько, мати, дід, баба);

- особи, яким на момент проведення Акції не виповнилось 18 років;

- особи, що не є громадянами України;

- особи, які не відповідають умовам або не виконують умови даних Правил.

 

4. Тривалість Акції та місце її проведення

4.1. Акція триває з 10.08.2021 року - до 24.08.2021 року включно (надалі – Акційний період) у відповідності з Правилами Акції.

4.2. Акція проводиться на всій території України окрім території проведення Антитерористичної операції, Операції Об’єднаних Сил та тимчасово окупованих територій, в мережі магазинів ТМ «ЗОЛОТИЙ ВІК» перелік яких зазначений на сайті http://zvpromo.com.ua/ .

4.3. Термін проведення Акції та місце її проведення може бути змінено Організатором за його власним рішенням самостійно або у зв’язку з істотною зміною обставин, які не могли бути заздалегідь передбачені Організатором.

 

5. Умови участі.

5.1. В Акції приймають участь особи, які виявили бажання прийняти участь у ній.

5.2. Приймаючи участь в Акції кожна особа тим самим засвідчує факт повного та належного ознайомлення з даними Правилами, а також підтверджує свою повну беззаперечну згоду з Умовами, що викладені у цих Правилах.

5.3. Учасникам Акції надається можливість в рамках проведення Акції прийняти участь у розіграші Заохочення у вигляді ювелірного виробу – срібний кулон, загальна кількість – 30 шт.

5.4. Прийняти участь в Акції та розіграші Заохочення у вигляді ювелірного виробу – срібний кулон, загальна кількість – 30 шт., можливо за наступних умов:

- Учасник Акції придбавши в мережі магазинів ТМ «ЗОЛОТИЙ ВІК» будь-який ювелірний виріб на будь-яку суму має зареєструвати чек, у період з 10.08.2021 року по 24.08.2021 року, від придбаного товару на сайті http://zvpromo.com.ua/, таким чином Учасник акції надає свою згоду на участь у розіграші Заохочення, який буде проведено 25 серпня 2021 року.

5.5. Переможці Акції обираються рандомно (робот який перевіряє реєстрацію чеку серед тих хто його зареєстрував, випадковим чином обирає переможців зі списку учасників, які отримують право на отримання Заохочення).

5.6. Інформація про рішення Організатора стосовно визначення Переможців Акції, які мають право на отримання одного з перерахованих Заохочень, розміщується окремим інформаційним повідомленням на сайті http://zvpromo.com.ua/ , в подальшому з Переможцем Акції зв’яжеться представник Організатора Акції для визначення зручного способу отримання Заохочення.

5.7. Рішення Організатора щодо визначення Переможця Акції згідно цих Правил є остаточним і оскарженню не підлягає. Дані особи (ПІБ, номер телефону), яка визначена Переможцем Акції, збираються та зберігаються Організатором Акції. У випадку, якщо Переможець відмовляється від виграного ним Заохочення, Організатор вправі розпорядитися таким Заохоченням на свій розсуд. Кожен Переможець Акції має право отримати лише 1 (одне) Заохочення. Виграш Переможцем Акції Заохочення, виключає такого Переможця Акції з подальшого розіграшу Заохочень і позбавляє його права на отримання інших Заохочень.

 

6. Права та обов’язки Учасника Акції

6.1. Права Учасника Акції:

6.1.1. Ознайомитись з офіційними правилами Акції.

6.1.2. Взяти участь в Акції в порядку, визначеному даними Правилами.

6.1.3. Отримати інформацію про зміну Правил Акції.

6.2. Обов’язки Учасника Акції.

6.2.1. Виконувати умови даних Правил Акції.

 

7. Обмеження

7.1. Організатор та Партнери Акції не несуть відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, карантинні заходи та інші непідвладні контролю з боку Організатора обставин.

7.2. Організатор не несе відповідальності за будь-які дії чи бездіяльність Партнерів Акції.

7.3. Партнери Акції не несуть відповідальності за будь-які дії чи бездіяльність Організатора Акції.

7.4. Усі рішення Організатора є остаточними і такими, що не підлягають оскарженню.

7.5. Заміна знижки грошовим еквівалентом та/або заміна на будь-які інші види матеріальної компенсації не допускається.

 

8. Інші умови

8.1.. Організатор залишає за собою право розміщати додаткову інформацію про Акцію.

8.2. Організатор залишає за собою право не вступати в письмові переговори або в будь-які інші контакти з Учасниками Акції.

8.3. Учасник Акції діє особисто, від свого імені, добровільно і самостійно. Учасник Акції бере на себе всі ризики відповідальності і наслідків, пов'язаних з можливою участю в Акції та отриманням знижки.

8.4. Беручи участь в Акції, кожен Учасник тим самим надає свою згоду на обробку та безкоштовне використання наданих Учасником Акції персональних даних, а саме: ім'я, прізвище, по батькові, номер телефону, поштову адресу, адресу електронної пошти, а також інші дані, що надаються Учасником Акції для участі в Акції (далі - «Персональні дані»). (Обробка персональних даних про расове або етнічне походження, політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних  партіях та професійних спілках, а також даних, що стосуються здоров'я чи статевого життя - НЕ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ.) Організатором Акції, з маркетинговою та/чи будь-якою іншою, не забороненою законом метою, методами, що не порушують чинне законодавство України (в т.ч. шляхом передачі третім особам), зокрема, на безоплатне використання його імені, прізвища, зображення Учасника, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч., але не обмежуючись, право публікації (в т.ч. його імені і зображення) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв’ю зі ЗМІ, а також для надсилання інформації, повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором Акції та/або будь-якою третьою особою. Надання такої згоди розглядається відповідно до ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України та Закону України “Про захист персональних даних”.

8.5. Беручи участь в Акції, кожен Учасник Акції підтверджує, що з моменту початку його участі в Акції він належним чином проінформований про мету збору його Персональних даних та ознайомлений з правами, передбаченими ст.8 Закону України «Про захист персональних даних».

8.6. Обробка персональних даних може здійснюватися Організатором самостійно або може бути передана іншим операторам на підставі договору з умовою збереження конфіденційності.

8.7. Організатор не несе будь-якої відповідальності за захист персональних даних, розміщених Учасником, від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення персональних даних, а також інших неправомірних дій. Так само як Організатор не несе будь-якої відповідальності за порушення прав третіх осіб в результаті дій Учасника з розміщення таких персональних даних.

8.8. Взявши участь в Акції, Учасники дають свою згоду на те, щоб їхні персональні дані, фото- і відеоматеріали з їхньою участю в публічних заходах, які проводяться Організатором в рамках даної Акції,  можуть бути використані Організатором та іншими уповноваженими ним особами в рекламних цілях, в тому числі в друкованих, аудіо-та відеоматеріалах, без виплати будь-якої винагороди. Авторські права на такі матеріали належать Організатору.

8.9. Дана Акція не є азартною грою, лотереєю, послугою у сфері ігрового бізнесу, конкурсом або іншою, заснованою на ризику грою, а ці Правила не є публічною обіцянкою винагороди або умовами конкурсу. Організатор Акції не отримує винагороду від Учасників Акції, за їхню участь в Акції.

8.10. Інформування щодо Правил та умов Акції здійснюється шляхом розміщення Офіційних правил Акції в «Куточку споживача» або іншому місці в магазинах Партнерів Акції, в період проведення Акції та/або за телефоном гарячої лінії, що вказаний і цих Правлах. Крім того, інформування про Акцію, може здійснюватися за допомогою розміщення, відправлення рекламних матеріалів у різні способи: анонсування акції на телебаченні, в друкованих рекламних матеріалах, зовнішній рекламі, соціальній мережі (facebook, insragram, google +, twitter) та за допомогою інших інтернет-медіа.